Regulamin Sklepu

 1.  Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
  2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.izabelakulesza.pl oraz na podstronach, administrowany przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień usług Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca – Izabela Jolanta Kulesza, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Izabela Jolanta Kulesza „WDZIĘCZNI ZA OBFITOŚĆ” z siedzibą przy ul. Cyprysowej 10B/13, 83-000 Pruszcz Gdański (NIP 7321919489, REGON 473080969).
  4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
  5. Konsument – Klient, będący pełnoletnią osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celach osobistych, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym również przedsiębiorca zawierający umową za pośrednictwem Sklepu w celach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a niemających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385⁵, art. 556⁴, art. 556⁵ i art. 576⁵ kodeksu cywilnego (tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta).
  6. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu umożliwiające dostęp do zakupionych za pośrednictwem Sklepu usług, w tym szkoleń, kursów lub konsultacji.
 1.  Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania zamówień i nabywania usług Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej www.izabelakulesza.pl.
  2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności, regulująca kwestie związane z ochroną danych osobowych, umieszczona pod adresem: www.izabelakulesza.pl
  3. Właścicielem i administratorem Sklepu jest Sprzedawca.
  4. Utwory, w tym materiały szkoleniowe udostępnianie Klientom w ramach nabytych za pośrednictwem Sklepu usług, ich wygląd i treść stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231 ze zm.). Możliwość korzystania z materiałów nie stanowi zawarcia, lub nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta majątkowych praw autorskich w części lub w całości do Utworów, w tym materiałów szkoleniowych. Klient w ramach umowy uzyskuje prawo korzystania z Utworów wyłącznie do celów osobistych na zasadach określonych w pkt VII Regulaminu.
  5. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu, jak również w związku z usługami nabytymi za pośrednictwem Sklepu zapraszamy do kontaktu ze Sprzedawcą poprzez:

   Telefon: 605-303-103

   Adres email: kontakt@izabelakulesza.pl

   Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.izabelakulesza.pl

  6. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  7. Ceny podane w Sklepie są wskazane w polskich złotych i są cenami brutto.
  8. Informacje wskazane w Sklepie, w szczególności opisy poszczególnych usług, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej i Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, w sposób niezakłócający funkcjonowania strony internetowej i Sklepu.
  10. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości dokonania rejestracji Konta i korzystania ze Sklepu w sposób anonimowy, pod pseudonimem lub przy użyciu niepoprawnych lub nieprawdziwych danych. Korzystanie z Konta i Sklepu wymaga podania i ewentualnej późniejszej aktualizacji danych osobowych Klienta.
  11. W celu usunięcia Konta Klienta należy za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedawcę o woli jego usunięcia.
 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta i złożenia Zamówienia i nabycia usług za pośrednictwem Sklepu potrzebne są:
   1. dostęp do Internetu;
   2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari;
   3. włączona obsługa cookies;
   4. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
  1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształceniu danych osobowych i informacji przez Klienta oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
  2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
  3. Sprzedawca zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych bądź aktualizacji Sklepu dostęp do Konta i Sklepu może być utrudniony.
  4. Sprzedawca informuje, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy swoje usługi drogą elektroniczną i udostępnia Klientom Sklep, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  5. Klient zobowiązany jest zachować w poufności unikalne dane do logowania niezbędne do uzyskania dostępu do Konta i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  6. Sprzedawca zwraca uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Klienta w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności danych umożliwiających logowanie do Konta, lub udostępni te dane osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego Konta w Sklepie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 1. Ogólne warunki zawierania i wykonywania umów za pośrednictwem Sklepu
  1. Sprzedawca umożliwia nabycie usług Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu umieszczonego w zakładce Sklep na stronie internetowej www.izabelakulesza.pl, w tym w szczególności konsultacji indywidualnych, konsultacji dla małżeństw lub konsultacji dedykowanych określonym grupom docelowym, udziału w szkoleniach i kursach.
  2. Aktualne usługi Sprzedawcy, w tym ich najważniejsze parametry oraz cena są każdorazowo prezentowane na Stronie internetowej www.izabelakulesza.pl oraz w zakładce Sklep.
  3. Usługi Sprzedawcy są świadczone stacjonarnie, w miejscach i na zasadach wskazanych przez Sprzedawcę lub on-line za pośrednictwem platformy szkoleniowej wskazanej przez Sprzedawcę umożliwiającej bezpośrednią komunikację za pomocą wizji i fonii. 
  4. Usługi stacjonarne Sprzedawcy poza usługami stricte szkoleniowymi mogą dotyczyć również usług zakwaterowania, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi. Zakres świadczeń wraz datą i okresem ich świadczenia każdorazowo będzie określony przez Sprzedawcę w sposób , o którym mowa w ust. 2 .
  5. W przypadku usług on-line Sprzedawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania usługi poinformuje Klienta o wymaganiach technicznych i zasadach przetwarzania danych niezbędnych do wykonania usługi za pośrednictwem platformy szkoleniowej.
  6. Usługi Sprzedawcy mogą być świadczone stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, o ile wynika to z indywidulanych ustaleń Sprzedawcy z Klientem lub aktualnej oferty Sprzedawcy .
  7. Klient ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków technicznych do skorzystania z usług Sprzedawcy za pośrednictwem platformy szkoleniowej (w szczególności koszt dostępu do sieci Internet).
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu platformy szkoleniowej, za pośrednictwem której wykonywana jest umowa, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Klienta.
  9. W razie siły wyższej oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności problemów technicznych uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonanie umowy, problemów z dostawcami i kontrahentami, Sprzedawca zastrzega zmianę terminu wykonania usługi. Nowy termin zostanie wskazany przez Sprzedawcę bez zbędnej zwłoki z uwzględnieniem, w miarę możliwości, sugestii Klienta w tym zakresie.
  10. Klient nie jest uprawniony do utrwalania treści i przebiegu usługi (w tym konsultacji, kursu lub szkolenia). W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających podejrzenie utrwalania przebiegu usługi Sprzedawca zastrzega możliwość, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania takiego utrwalania, zablokowania dostępu do usługi w trakcie jej trwania.
  11. W razie gdy przedmiotem umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest kurs lub szkolenie dla większej ilości uczestników, Sprzedawca jest uprawniony do zastrzeżenia minimalnej ilości uczestników kursu lub szkolenia. W takim wypadku umowa zawierana jest pod warunkiem zawarcia umów z minimalną ilością uczestników, na co Klient wyraża zgodę. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany pierwotnie przyjętego harmonogramu kursu lub szkolenia, zmiany terminu rozpoczęcia kursu lub szkolenia lub też odstąpienia od umowy. Sprzedawca poinformuje Klienta mailem na adres wskazany przy zawieraniu umowy nie później niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu lub szkolenia o sytuacji.
  12. W razie gdy przedmiotem umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest kurs lub szkolenie dla większej ilości uczestników, Klient wyraża zgodę na udostępnienie swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku pozostałym uczestnikom kursu lub szkolenia. Klient przyjmuje do wiadomości, że trakcie kursu lub szkolenia będzie mieć kontakt wizualny z pozostałymi uczestnikami oraz, że możliwa będzie w jego trakcie dyskusja oraz wzajemna wymiana informacji. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie szkolenia lub kursu o innych uczestnikach.
  13. Po dokonaniu wyboru usługi Sprzedawcy w Sklepie, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w procesie dokonywania zakupu wybranej usługi.
  14. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu umowy i procedury zawarcia umowy Sprzedawca zaleca kontakt telefoniczny lub mailowy celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.
  15. Klient bezpośrednio po dokonaniu wyboru usługi zobowiązany jest dokonać płatności za wybraną usługę jednym z dostępnych w Sklepie sposobów płatności, tj. tpay.
  16. Warunkiem przystąpienia do wykonania umowy jest dokonanie zapłaty za nabytą usługę. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  17. Po zaksięgowaniu wpłaty za nabytą usługę, Sprzedawca prześle na podany w trakcie zawarcia umowy adres email potwierdzenie zawarcia umowy wraz z istotnymi jej elementami.
  18. W przypadku usług on-line, Klient otrzyma, co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem wykonania usługi, na podany w trakcie zawarcia umowy adres email, link do platformy szkoleniowej wraz z wymaganiami technicznymi oraz materiałami szkoleniowymi.
  19. Klient zobowiązuje się korzystać z usług nabytych u Sprzedawcy w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
  20. Z przyczyn niezależnych Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do sposobu wykonania nabytej usługi, w szczególności modyfikacji warunków technicznych, zmiany miejsca wykonania usługi, zmiany platformy szkoleniowej, o ile zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie powodują naruszenia zawartej umowy.
  21. W razie gdy przedmiotem umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu jest konsultacja / trening mentalny, Klient jest uprawniony do jednorazowej zmiany terminu konsultacji / treningu mentalnego, z tym zastrzeżeniem, że żądanie zmiany terminu powinno być zgłoszone nie później niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem konsultacji / spotkania online. W razie braku takiego żądania przyjmuje się, iż ustalony termin konsultacji / treningu mentalnego został potwierdzony przez Klienta, a Sprzedawca pozostaje do dyspozycji Klienta w ustalonym miejscu i czasie. Brak obecności Klienta na konsultacji / treningu mentalnego nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności za spotkanie online. Spóźnienie Klienta nie przedłuża czasu konsultacji / treningu mentalnego, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Sprzedawca uprawniony jest do opuszczenia miejsca konsultacji, w tym wirtualnego pokoju.
  22. W razie gdy przedmiotem umowy jest kurs on-line Sprzedawca każdorazowo określa ilość modułów kursu , ich szczegółową tematykę, pomocnicze materiały szkoleniowe, czas trwania oraz zasady dostępności poszczególnych modułów i okres dostępności całego kursu on-line, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do kursu on-line będzie możliwy po upływie okresu na odstąpienie od umowy nabycia kursu on-line, chyba że Klient udzieli Sprzedawcy wyraźnej zgody na wcześniejsze udostępnienie kursu on-line, co będzie jednoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
  1. Inne usługi świadczone drogą elektroniczną
   1. Sprzedawca, poza umożliwieniem nabycia usług za pośrednictwem Sklepu, może świadczyć na rzecz Klienta:
    1. usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę,
    2. usługę polegającą na rejestracji, utrzymaniu i zapewnieniu Klientowi dostępu do konta za pomocą logowania.
   1. Klient uzyskuje dostęp do Konta poprzez adres e-mail albo login oraz hasło.
   2. Sprzedawca zapewni możliwość wygenerowania nowego hasła do Konta w przypadku utraty lub zapomnienia poprzedniego.
   3. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto.
   4. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia konta Klienta w przypadku, gdy:
    1. pomimo upomnienia, Klient rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, lub
    2. Klient nie korzystał ze swojego Konta w okresie ostatnich 6 miesięcy i nie posiada aktywnych usług nabytych u Sprzedawcy.
   1. W sprawach istotnych lub gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Klienta przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących lub rażącego naruszenia Regulaminu, Sprzedawca zastrzega prawo zawieszenia dostępu do Konta na czas wskazany w upomnieniu, o którym mowa w ust. 5a począwszy od jego wysłania, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 1. Odstąpienie od umowy
  1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 10 Konsument może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W razie chęci odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą pisemną na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailem na adres kontakt@izabelakulesza.pl .
  3. Za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu uznaje się dzień nadania oświadczenia w urzędzie pocztowym lub firmie kurierskiej – w przypadku złożenia oświadczenia drogą pisemną, a w przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną – dzień jego wysłania.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności dokonane w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem Sklepu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta przy zawieraniu Umowy, chyba że Konsument, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności. Dyspozycja dotycząca odmiennego sposobu zwrotu płatności jest wiążąca bez dodatkowych warunków, o ile nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
  6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni nabytą przez Konsumenta Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, o ile przed przystąpieniem do świadczenia usługi (w tym konsultacji, szkolenia czy kursu) Konsument został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.
  8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych, które nie zapisane na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o ile Konsument został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w zakresie, w jakim nabyta usługa dotyczy usług zakwaterowania, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, o ile data i okres świadczenia takich usług był oznaczony.
  10. W przypadku realizacji prawa odstąpienia przez Konsumenta od umowy częściowo wykonanej Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy . Kwotę wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z wyłączeniem ceny za usługi, co do których prawo odstąpienia nie przysługuje.
 1. Licencja
  1. Wszelkie usługi Sprzedawcy, w szczególności kursy i szkolenia oraz materiały szkoleniowe udostępnione w związku z wykonaniem przedmiotu umowy stanowią Utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej.
  2. Klient w ramach zawartej umowy jest zobowiązany i uprawniony do korzystania z Utworów, w tym materiałów szkoleniowych wyłącznie w celach osobistych, na potrzeby własne, a w przypadku przedsiębiorców – w celach związanych z prowadzoną działalnością, bez prawa do dalszego komercyjnego ich wykorzystywania, a jedynie z celach szkoleniowych dla pracowników lub współpracowników Przedsiębiorcy.
  3. W przypadku zamiaru wykorzystania Utworów, w tym materiałów szkoleniowych w całości lub części w celu innym aniżeli wskazany w ust. 2, Klient zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Sprzedawcy na takie wykorzystanie.
  4. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Utworów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie, o jakim mowa w niniejszym Regulaminie.
  5. Zakazane jest w szczególności udostępnianie i prezentowanie Utworów, w tym materiałów szkoleniowych (w całości lub części) osobom trzecim, ich publikowanie lub kopiowanie na potrzeby inne niż własny użytek, o którym mowa w ust. 2.
 1. Reklamacje
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dołożenie należytej staranności przy wykonywaniu umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, z uwzględnieniem zawodowego charakteru świadczonych usług.
  2. Klient może złożyć reklamacje dotyczące usług nabytych za pośrednictwem Sklepu w formie pisemnej pocztą na adres siedziby Sprzedawcy, drogą elektroniczną na adres email: kontakt@izabelakulesza.pl lub bezpośrednio przez formularz udostępniony na stronie www.izabelakulesza.pl.
  3. Reklamacja powinna każdorazowo zawierać co najmniej dane identyfikacyjne składającego reklamację, opis stwierdzonych nieprawidłowości, termin stwierdzenia nieprawidłowości objętych reklamacją oraz żądania związane z reklamacją.
  4. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację.
  5. W przypadku niekompletnej reklamacji, Klient zostanie wezwany do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, o ile brakujące informacje uniemożliwiają jej merytoryczne rozpoznanie.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania i poinformuje o dalszym trybie postępowania.
 1. Rozstrzyganie sporów, tym pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń konsumenckich
  1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Spory dotyczące nabytych za pośrednictwem usług można rozwiązać między innymi w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub postępowania przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikającej z internetowej umowy sprzedaży luk umowy oświadczeniu usług.
  4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń rozpatrywania reklamacji Konsument może uzyskać na stronie www.uokik.gov.pl oraz u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, jak również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w organizacjach społecznych, których statutowym celem jest ochrona konsumentów.
  5. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Umowy ze Sprzedawcą zawarte za pośrednictwem Sklepu na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane i wykonywane w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. Sprzedawca ma prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.izabelakulesza.pl.
  3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
  4. Klienci posiadający aktywne Konto o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani drogą mailową w odpowiednim wyprzedzeniem.
  5. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje począwszy od dnia 01 grudnia 2022 r.
  6. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy, a ponadto jest umieszczona na stronie www.izabelakulesza.pl oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres. Archiwalna treść Regulaminu jest każdorazowo dostępna w siedzibie Sprzedawcy oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.
  7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu w całości lub części okaże się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, nie wpłynie to na ważności, skuteczność lub możliwość egzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca deklaruje zastosowanie odpowiednich przepisów prawa w miejsce niezgodnych zapisów Regulaminu. Strony wyrażają zgodę na zastąpienie postanowień, o których mowa w niniejszym ustępie właściwym przepisem prawa.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Data wdrożenia Polityki Prywatności i Plików Cookies: 01.12.2022